Inicio

Els PQPI són cursos cofinançats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i pel Fons Social Europeu.

Aquestos programes, els Programes de qualificació Professional Inicial constitueixen una oferta formativa adreçada a alumnes susceptibles d’abandonar els estudis que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria i a les persones que no han obtingut el títol esmentat, ni tenen cap títol equivalent ni de nivell acadèmic superior a aquest títol.

L’objectiu del PQPI, Programes de Qualificació Professional Inicial tenen per objectiu facilitar que tot l’alumnat assoleixi les competències professionals pròpies, com a mínim, d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professional, com també, l’adquisició de les competències bàsiques per facilitar la seva continuïtat en l’educació postobligatòria.

Aquest programes destinats a l’alumnat que no hagi obtingut títol de graduat en educació secundària obligatoria comporten, a més de la possibilitat d’obtenir una qualificació professional de nivell 1, l’avantatge de poder accedir, directament, a un cicle formatiu de grau mitjà si s’han superat els mòduls oblibatoris, i la possibilitat d’obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, una vegada superats els mòduls de carácter voluntari.

La nostra entitat només pot accedir a cursar els mòduls obligatoris (1er any de PQPI), mentres que els mòduls de carácter voluntari (2on any PQPI), s’han de cursar a un Institut.

Distribució horària dels PQPI

1. La duració del primer nivell dels programes és de 1.090 hores, de les quals 930 hores s’han d’impartir en el centre educatiu (Ajuntament) i 160 hores s’han de destinar a la Formació pràctica en empreses.

2. La distribució de les 930 hores anuals en el centre educatiu s’ha de fer de la següent manera:
a) 465 hores s’han de destinar als mòduls formatius de caràcter general
b) 465 hores als mòduls professionals específics.

3. El mòdul Formació pràctica en empreses, en endavant “FPE”, té una durada de 160 hores. Amb caràcter general, les hores es distribueixen a raó de 40 hores setmanals i es duu a terme durant les quatre darreres setmanes del curs lectiu.

Amb caràcter general, els alumnes poden accedir al mòdul de Formació pràctica en empreses quan hagin superat la resta dels mòduls obligatoris d’aquests ensenyaments.